Obecný úrad

Zmluvy


2013


_Zmluva o dielo č. 1/2013/5 na zabezpečenie zberu a zvozu kom. odpadu
__Zhotoviteľ : Skládka TKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 2.1.2013


_Zmluva o likvidácií separovaného tuhého komunálneho odpadu
__Zhotoviteľ : Ekotech Zvolen, s.r.o., Rákoš 12, 960 01  Zvolen
___Zverejnené dňa 17.1.2013


_Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy : A2293539
__Zmluvný partner : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava
___Zverejnené dňa 25.1.2013


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/13/32340/001
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 12.2.2013


_Zmluva č. 37/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
__Dodávateľ : Správa katastra Trenčín, Piaristická 25, 911 01  Trenčín
___Zverejnené dňa 7.3.2013


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/13/32340/002
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 11.3.2013


_Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
__Dodávateľ : COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 11.3.2013


_Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
__Obchodný partner : Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
___Zverejnené dňa 16.4.2013


_Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9900652714
__Zmluvný partner : Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava
___Zverejnené dňa 2.7.2013


_Zmluva o likvidácií odpadu č. 1/2013
__Odberateľ : JADOMI, s.r.o., Nitrica 492, 972 22  Nitrica
___Zverejnené dňa 3.7.2013


_Zmluva o bežnom účte na dotácie
__Zmluvný partner : VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava 25
___Zverejnené dňa 18.7.2013


_Zmluva č. 47/POD-23/13
__Poskytovateľ dotácie : Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica
___Zverejnené dňa 23.7.2013


_Zmluva o dielo č. 2/2013 na realizáciu projektu Revitalizácia oddychovej zóny
__Zhotoviteľ : Andrej Martinka, Kvetová 514/26, 972 01  Bojnice
___Zverejnené dňa 26.7.2013


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/13/32340/003
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 18.9.2013


_Dodatok k Zmluve o likvidácií odpadu č. 1/2013
__Odberateľ : JADOMI, s.r.o., Nitrica 492, 972 22  Nitrica
___Zverejnené dňa 6.11.2013


_Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
__Poskytovateľ : Igor Šujan, Poluvsie 143, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 21.11.2013_Zmluva č. p. : PHZ-OPK1-2013/002218-008 o poskytnutí dotácie zo ŠR
__Poskytovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72  Bratislava
___Zverejnené dňa 22.11.2013


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/13/32340/004
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 27.11.2013


_Dohoda číslo 158/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej
_praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 4.12.2013
2014


_Zmluva o likvidácií separovaného tuhého komunálneho odpadu
__Zhotoviteľ : Ekotech Zvolen, s.r.o., Rákoš 12, 960 01  Zvolen
___Zverejnené dňa 2.1.2014


_Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 2014011001080224                 
__Odberateľ : Inta, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01  Trenčín
___Zverejnené dňa 13.1.2014


_Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy : A5491873
__Zmluvný partner : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava
___Zverejnené dňa 15.1.2014


_Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
__Dodávateľ : COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 3.2.2014


_Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu
__Objednávateľ : Envidom, Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava
___Zverejnené dňa 7.2.2014


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/32340/001
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 21.2.2014


_Zmluva o dielo č. 470266/2014
__Zhotoviteľ : Slovaktual s.r.o., Pravenec 272, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 21.2.2014


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : Ing. Daniel Leitman, AGRODAN, Okružná 838/117, 972 41  Koš
___Zverejnené dňa 12.3.2014


_Zmluva o obchodnej spolupráci
__Dodávateľ : Ing. Peter Ertel, Mäsovýroba Koš, Areál RDP, 972 41  Koš
___Zverejnené dňa 12.3.2014


_Kúpna zmluva - dodávateľsko - odberateľská dohoda
__Predávajúci : TempoVit spol. s r. o., Lidická 886/43, 736 01  Havířov - Šumbark, ČR
___Zverejnené dňa 12.3.2014


_Zmluva o vzájomnej spolupráci "Akcia Školské mlieko"
__Predávajúci : Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01  Bánovce nad Bebravou
___Zverejnené dňa 24.3.2014


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01  Žilina
___Zverejnené dňa 24.3.2014


_Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
__Predávajúci : Astera, s.r.o., Stromová 5, 911 01  Trenčín
___Zverejnené dňa 11.4.2014


_Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E - Boxu
__Predávajúci : ASEKOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03  Bratislava
___Zverejnené dňa 11.4.2014


_Dohoda č. 14/12/010/8
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 21.5.2014


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Jozef Šebest  a manželka Anna Šebestová, Poluvsie 215, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 2.6.2014


_Dohoda č. 14/§50J/NS/2014
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 27.6.2014


_Zmluva o spolupráci
__Zmluvný partner : IA ZASI, Špitálska 25,27, 814 55 Bratislava
___Zverejnené dňa 28.8.2014


_Zmluva o vzájomnej spolupráci "Akcia Školské mlieko"
__Predávajúci : Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01  Bánovce nad Bebravou
___Zverejnené dňa 2.9.2014


_Zmluva o dielo č. 3/2014 na realizáciu projektu
_Ochrana charakteristického vzhľadu a revitalizácia časti Pustý prieloh
__Zhotoviteľ : Andrej Martinka, Kvetová 514/26, 972 01  Bojnice
___Zverejnené dňa 11.9.2014


_Zmluva o dielo č. 2014/EE/01/039 na realizáciu stavby
_Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Poluvsie
__Zhotoviteľ : STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava
___Zverejnené dňa 16.9.2014


_Zmluva č. 35/POD2-23/14 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
_formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
__Poskytovateľ dotácie : Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica
___Zverejnené dňa 23.9.2014


_Zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2014
__Odberateľ : Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 1, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 24.9.2014


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/32340/002
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 1.10.2014


_Zmluva č. 2014/0291 o poskytnutí dotácie
__Poskytovateľ dotácie : Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín
___Zverejnené dňa 8.10.2014


_Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
__Poskytovateľ : Igor Šujan, Poluvsie 143, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 30.10.2014


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/32340/003
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 24.11.2014


_Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
__Poskytovateľ : GKV & Ac, spol. s r.o., Železničiarska 26, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 29.12.2014


_Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
__Dodávateľ : COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 30.12.2014
2015


_Kúpna zmluva na dodávku konzumných zemiakov
__Predávajúci : Ing. Daniel Leitman, AGRODAN, Okružná 838/117, 972 41  Koš
___Zverejnené dňa 2.1.2015


_Zmluva o likvidácií separovaného tuhého komunálneho odpadu                                  
__Zhotoviteľ : Ekotech Zvolen, s.r.o., Rákoš 12, 960 01  Zvolen
___Zverejnené dňa 15.1.2015


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/15/32340/001
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 29.1.2015


_Zmluva o skupinovom úrazovom poistení pre školy
__Poisťovateľ : Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava
___Zverejnené dňa 2.2.2015


_Dohoda č. 15/12/052/13
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 24.2.2015


_Dohoda č. 15/12/50J/6
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 27.2.2015


_Poistná zmluva č. 2404321936
__Poisťovateľ : Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava
___Zverejnené dňa 11.3.2015


_Dohoda č. 33/§52a/2015
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 30.4.2015


_Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
__Poskytovateľ : BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03  Žilina
___Zverejnené dňa 29.5.2015


_Dodatok č. DOD/02-2015//182/2014-IZ-4.0/V
__Zmluvný partner : IA MPSVR SR, Špitálska 25,27, 814 55  Bratislava
___Zverejnené dňa 29.5.2015


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Pavol Matlovič, Poluvsie 218, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 2.6.2015


_Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
_Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 č. MK-3865/2015/7.1
__Poskytovateľ : Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava 1
___Zverejnené dňa 15.6.2015


_Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5491873
__Zmluvný partner : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava
___Zverejnené dňa 24.7.2015_Dohoda č. 182/2015/GR o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti
_pri úprave živičného povrchu
__Zmluvný partner : StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica
___Zverejnené dňa 7.8.2015


_Darovacia zmluva
__Zmluvný partner : Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 3.9.2015


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/15/32340/003
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 9.9.2015


_Hromadná licenčná zmluva č. VP/15/32340/002
__Zmluvný partner : Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2
___Zverejnené dňa 5.10.2015


_Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016
__Dodávateľ : Matúš Sobotovič, Šalgočka 61, 925 54  Zemianske Sady
___Zverejnené dňa 5.10.2015


_Sponzorská zmluva
__Sponzor : Matúš Sobotovič, Šalgočka 61, 925 54  Zemianske Sady
___Zverejnené dňa 5.10.2015


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Pavol Matlovič, Poluvsie 218, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 7.10.2015


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Vincent Šujan, Poluvsie 157, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 7.10.2015


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Mgr. Beata Prachárová, Poluvsie 217, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 7.10.2015


_Dodatok č. 1 k dohode č. 15/12/010/32
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 27.10.2015


_Skupinové úrazové poistenie pre školy
__Zmluvný partner : Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava 1
___Zverejnené dňa 27.10.2015


_Dohoda č. 15/12/052/303
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 28.10.2015


_Dohoda č. 86/§52a/2015
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 29.10.2015


_Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
__Poskytovateľ : Igor Šujan, Poluvsie 143, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 30.10.2015


_Zmluva o dielo
__Dodávateľ : AWA Investment Corporation s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06  Bratislava
___Zverejnené dňa 30.10.2015


_Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácií SW
__Poskytovateľ : Verejná informačná služba, spol. s r.o., Janka Alexyho 12, 031 01  Liptovský Mikuláš
___Zverejnené dňa 30.10.2015


_Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
__Zmluvný partner : Ing. Ivan Herchel a Bc. Petra Herchelová, A. Bernoláka 2/1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 30.10.2015


_Dohoda č. 15/12/010/54
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 18.12.2015


_Dohoda č. 15/12/012/59
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 21.12.2015


_Zmluva o likvidácií separovaného tuhého komunálneho odpadu
__Zhotoviteľ : Ekotech Zvolen, s.r.o., Rákoš 12, 960 01  Zvolen
___Zverejnené dňa 31.12.2015


_Mandátna zmluva
__Mandatár : Grantum s.r.o., Karpatská 3106/3, 010 08  Žilina
___Zverejnené dňa 31.12.2015


_Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
__Poskytovateľ : DEUS Slovenska, Kýčerského 5, 811 05  Bratislava
___Zverejnené dňa 31.12.2015


_Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2013/5
__Zhotoviteľ : Skládka TKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 31.12.2015


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41  Koš
___Zverejnené dňa 31.12.2015
2016


_Zmluva č. 26121 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
_ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
__Poskytovateľ : Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava 3
___Zverejnené dňa 22.2.2016


_Zmluva o pedagogickej praxi č. z. 1296-46/2016
__Zmluvný partner : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01  Banská Bystrica
___Zverejnené dňa 22.2.2016


_Zmluva o dielo č. 1/2016
__Zhotoviteľ : Martin Leitman, Poluvsie 132, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 16.3.2016


_Zmluva č. 1611543 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
__Zmluvný partner : SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48  Bratislava
___Zverejnené dňa 5.4.2016


_Zmluva o výpožičke
__Zmluvný partner : SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 6.4.2016


_Dodatok č. 1 k dohode č. 15/12/50J/6
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 12.4.2016


_Dodatok č. 1 k dohode č. 15/12/052/303
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 12.4.2016
2017


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41  Koš
___Zverejnené dňa 2.1.2017_Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5491873
__Zmluvný partner : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava
___Zverejnené dňa 23.1.2017


_Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí č. 50/2017
__Zmluvný partner : LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, 080 05  Prešov
___Zverejnené dňa 17.2.2017


_Zmluva o poskytovaní právnych služieb
__Zmluvný partner : JUDr. Ján Lacko, advokát, Bojnická cesta 594/28, 972 17  Kanianka
___Zverejnené dňa 23.2.2017


_Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
__Mandatár : TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06  Bratislava
___Zverejnené dňa 23.2.2017


_Dohoda č. 17/12/054/23
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 27.2.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Ing. Anna Beňadiková, Poluvsie 14, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 1.3.2017


_Príkazná zmluva
__Príkazník : Paulína Michalcová, Cigeľ 4, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 10.3.2017


_Dohoda č. 17/12/50J/14
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 28.3.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Milan Tarabčík, Poluvsie 174, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 3.4.2017


_Dodatok č. 1 k dohode č. 17/12/054/23
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 12.4.2017


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Erich Páleš a manželka Dagmar Pálešová, Poluvsie 189, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 13.4.2017


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Pavel Mello  a manželka Iveta Mellová, Poluvsie 206, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 18.4.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Ing. Anna Beňadiková, Poluvsie 14, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 24.4.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Zita Palovčíková, Poluvsie 52, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 11.5.2017


_Príkazná zmluva
__Príkazník : Paulína Michalcová, Cigeľ 4, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 19.5.2017


_Darovacia zmluva
__Zmluvný partner : Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s., Košovská cesta 12, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 19.5.2017


_Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
__Zmluvný partner : Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno
__Zmluvný partner : Obec Chvojnica, Chvojnica 24, 972 13  Nitrianske Pravno
__Zmluvný partner : Obec Kľačno, Kľačno 326, 972 15  Kľačno
__Zmluvný partner : Obec Malinová, Malinová 115, 972 13  Nitrianske Pravno
__Zmluvný partner : Obec Pravenec, Pravenec 208, 972 16  Pravenec
__Zmluvný partner : Obec Tužina, Tužina 76, 972 14  Tužina
___Zverejnené dňa 24.5.2017


_Zmluva č. 37087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej
_ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
__Poskytovateľ : Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava 3
___Zverejnené dňa 30.5.2017


_Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2013/5
__Zhotoviteľ : Skládka TKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13  Nitrianske Pravno
___Zverejnené dňa 6.6.2017


_Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
__Zmluvný partner : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina
___Zverejnené dňa 30.6.2017


_Zmluva o nájme č. 2605/2016 poľnohospodárskych pozemkov
__Nájomca : Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629/3, 972 12  Nedožery - Brezany
___Zverejnené dňa 30.6.2017


_Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - Zateplenie objektu materskej školy Poluvsie
__Zhotoviteľ : STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 6.7.2017


_Zmluva č. 2017/0419 o poskytnutí dotácie
__Poskytovateľ : Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín
___Zverejnené dňa 11.7.2017


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Ing. Andrej Palovčík a manželka Mgr. Ivana Palovčíková, Bulharská 8526/2, 010 08  Žilina
___Zverejnené dňa 21.7.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Mgr. Ivana Palovčíková, Bulharská 8526/2, 010 08  Žilina
___Zverejnené dňa 7.8.2017


_Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2017/2018
__Predávajúci : LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01  Poprad
___Zverejnené dňa 30.8.2017


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01  Bánovce nad Bebravou
___Zverejnené dňa 30.8.2017


_Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020
__Poskytovateľ : PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01  Nitra
___Zverejnené dňa 15.9.2017


_Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020
__Poskytovateľ : PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01  Nitra
___Zverejnené dňa 15.9.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Ing. Mário Klopan - PROJEKCIA, Kpt. Nálepku 613/10, 972 12  Nedožery - Brezany
___Zverejnené dňa 2.10.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : Ing. Mário Klopan - PROJEKCIA, Kpt. Nálepku 613/10, 972 12  Nedožery - Brezany
___Zverejnené dňa 2.10.2017


_Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
__Poskytovateľ : Igor Šujan, Poluvsie 143, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 31.10.2017


_Dohoda č. 17/12/012/21
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 7.11.2017


_Zámenná zmluva
__Zmluvný partner : PD Horná Nitra, Kukučínova 629/3, 972 12  Nedožery - Brezany
___Zverejnené dňa 13.11.2017


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68  Prievidza
___Zverejnené dňa 21.11.2017


_Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
__Dodávateľ : WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01  Zvolen
___Zverejnené dňa 21.11.2017


_Kúpna zmluva
__Predávajúci : Eva Budinská, Poluvsie 222, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 27.11.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : ABC trade, spol. s r.o., Mostná 71, 972 51  Handlová
___Zverejnené dňa 27.11.2017


_Zmluva o dielo
__Zhotoviteľ : ABC trade, spol. s r.o., Mostná 71, 972 51  Handlová
___Zverejnené dňa 27.11.2017


_Dohoda č. 17/12/010/47
__Zmluvný partner : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01  Prievidza
___Zverejnené dňa 7.12.2017


_Zmluva č. 013/TN/2017-MV SR
__Poskytovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - OÚ Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín
___Zverejnené dňa 15.12.2017


_Zmluva o poskytovaní právnych služieb
__Zmluvný partner : JUDr. Ján Lacko, advokát, Bojnická cesta 594/28, 972 17  Kanianka
___Zverejnené dňa 29.12.2017
2018


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Mgr. Pavol Matlovič, Poluvsie 218, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 4.1.2018


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Ing. Milan Dluhoš a manželka Ing. Margita Dluhošová Hricová, Poluvsie 40, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 4.1.2018


_Kúpna zmluva
__Kupujúci : Jozef Budinský a manželka Eva Budinská, Poluvsie 222, 972 16  Pravenec
___Zverejnené dňa 4.1.2018


.....
 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!