Obecný úrad

Úradná tabuľa


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 - návrh
__o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
__Zverejnené dňa 24.11.2017


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 - návrh
__o dani za ubytovanie
__Zverejnené dňa 24.11.2017


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 - návrh
__o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
__Zverejnené dňa 24.11.2017


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 - návrh
__o dani z nehnuteľností
__Zverejnené dňa 24.11.2017


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 - návrh
__o dani za psa
__Zverejnené dňa 24.11.2017


_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
_Trenčianskeho samosprávneho kraja
__Zverejnené dňa 26.9.2017


_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu
_ Trenčianskeho samosprávneho kraja
__Zverejnené dňa 26.9.2017


_Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
_a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - Voľby do orgánov samosprávnych
_krajov v roku 2017
__Zverejnené dňa 17.8.2017


_Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
__Zverejnené dňa 7.7.2017


_Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu
_ZaD č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
__Zverejnené dňa 31.7.2017


_Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného
_zreteľa
__Zverejnené dňa 9.6.2017


_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2016 - návrh
__Zverejnené dňa 8.6.2017
_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2016 - príloha
__Zverejnené dňa 8.6.2017


Zámer priameho predaja majetku obce Poluvsie
.
Obec Poluvsie v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 46/2017 odpredáva nasledovný majetok obce priamym predajom.
.
A) Predmet predaja :
Obec Poluvsie v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 46/2017 zo dňa 11.4.2017 ponúka na predaj pozemok parcela C-KN č. 493/8, orná pôda o výmere 580 m2. Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 58/2016 bola parcela č. 493/8 určená na výstavbu. Najnižšia východisková cena pozemku sa určuje vo výške 7,- eur/m2.
.
B) Lehota a miesto odovzdania cenových ponúk :
Ponuky doručte v lehote do 14.6.2017 do 12.00 hod. na adresu Obec Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16  Pravenec v zalepenej obálke s označením : "PRIAMY PREDAJ POZEMKOV - NEOTVÁRAŤ".
.
C) Cenová ponuka musí obsahovať :
a) identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, trvalý pobyt, IČO, názov firmy),
b) presnú identifikáciu predmetu kúpy,
c) účel využitia nehnuteľnosti,
d) cenovú ponuku za nehnuteľnosť, ktorá nemôže byť nižšia ako stanovená najnižšia východisková cena,
e) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a ods. 6, alebo právnickou osobou podľa § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, je potrebné predložiť aj súhlas manžela/manželky.
f) vyhlásenie záujemcu o použití osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, je potrebné predložiť aj súhlas manžela/manželky.
g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspešnosti jeho predloženej cenovej ponuky a po schválení predaja nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom bude znášať náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. náklady na vypracovanie znaleckého posudku, náklady za zverejnenie zámeru priameho predaja majetku, náklady za vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností).
.
D) Ďalšie podmienky predaja, upozornenia :
a) Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
b) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
c) Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
d) Obec Poluvsie si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
e) Nehnuteľnosť bude odpredaná záujemcovi, ktorý predloží v porovnaní s ostatnými záujemcami najvyššiu cenovú ponuku.
f) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
g) Obec Poluvsie nie je platiteľom DPH.
h) Bližšie informácie o ponúkanej nehnuteľnosti Vám radi poskytneme na Obecnom úrade v Poluvsí, Poluvsie č. 251, 972 16  Pravenec. Kontaktná osoba : Martin Šujan, starosta obce, tel. : 046/544 21 02, 0917 940 882, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .
.
Uvedené oznámenie je uverejnené na úradnej tabuli obce Poluvsie, na internetovej stránke obce www.poluvsie.sk a v regionálnom týždenníku MY Hornonitrianske noviny.
.
Zverejnené dňa 24.5.2017
.
Zámer priameho predaja majetku obce Poluvsie
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
Vyhlásenie záujemcu o priamy predaj


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 - návrh
__o dani za psa
__Zverejnené dňa 28.11.2016


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 - návrh
__o dani z nehnuteľností
__Zverejnené dňa 28.11.2016


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 - návrh
__o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
__Zverejnené dňa 28.11.2016


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 - návrh
__o dani za ubytovanie
__Zverejnené dňa 28.11.2016


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 - návrh
__o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
__Zverejnené dňa 28.11.2016


_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2015 - návrh
__Zverejnené dňa 30.5.2016


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 - návrh
__o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
__Zverejnené dňa 30.5.2016


_Územný plán obce Nitrianske Pravno, zmeny a doplnky č. 3
_- oznámenie o strategickom dokumente
__Zverejnené dňa 1.2.2016


_Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
__Zverejnené dňa 15.12.2015


_Starosta obce Poluvsie oznamuje, že elektronická adresa na doručenie žiadosti
_o vydanie hlasovacieho preukazu je Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
__Zverejnené dňa 9.12.2015


_Starosta obce Poluvsie oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia
_o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Poluvsí je
_ Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
__Zverejnené dňa 9.12.2015


_Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
__Zverejnené dňa 3.12.2015


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 - návrh
__o dani za psa
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 - návrh
__o dani z nehnuteľností
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 - návrh
__o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 - návrh
__o dani za ubytovanie
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 - návrh
__o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Návrh rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016-2018 - príjmy
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Návrh rozpočtu obce Poluvsie na roky 2016-2018 - výdavky
__Zverejnené dňa 27.11.2015


_Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pravenec na
_roky 2015 - 2024
_- oznámenie o strategickom dokumente
__Zverejnené dňa 30.11.2015


_Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
__Zverejnené dňa 18.11.2015


_Rozhodnutie - verejná vyhláška
_Zmena územného rozhodnutia o umiestnení stavby :
_Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza
__Zverejnené dňa 25.3.2015


_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2013
__Zverejnené dňa 6.6.2014


_Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie
_spojené s miestnym zisťovaním - verejná vyhláška
__Zverejnené dňa 27.1.2014


_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2012__
__Zverejnené dňa 3.6.2013_Rozpočet na rok 2013 (2014, 2015)
_rozpočet výdavkov __
__Zverejnené dňa 16.12.2012_Rozpočet na rok 2013 (2014, 2015)
_rozpočet príjmov __
__Zverejnené dňa 16.12.2012_Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_dňa 19. novembra 2012 - zmena termínu __
__Zverejnené dňa 12.11.2012_Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_dňa 14. novembra 2012 __
__Zverejnené dňa 9.11.2012_Oznam o výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obce Poluvsie  __
__Zverejnené dňa 29.10.2012_Výberové konanie na pozíciu vedúci/ca Skládky TKO Vyšehradné __
__Zverejnené dňa 22.10.2012_Územný plán obce Nitrianske Pravno, zmeny a doplnky č. 2
_- rozhodnutie zo zisťovacieho konania__

__Zverejnené dňa 2.10.2012_Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Poluvsí 27. októbra 2012 __
__Zverejnené dňa 21.9.2012_Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
_k pripomienkam ku zrušeniu osobnej železničnej prepravy_
_Prievidza - Nitrianske Pravno_
__Zverejnené dňa 5.9.2012_List ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
_s pripomienkami ku zrušeniu osobnej železničnej prepravy_
_Prievidza - Nitrianske Pravno_
__Zverejnené dňa 4.9.2012_Územný plán obce Nitrianske Pravno, zmeny a doplnky č. 2
_- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente__

__Zverejnené dňa 3.9.2012_List predsedu Združenia miest a obcí Slovenska
_primátorom miest a starostom obcí__

__Zverejnené dňa 3.8.2012_Zverejnenie počtu obyvateľov obce__
__Zverejnené dňa 3.8.2012_Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 4. júla 2012 __
__Zverejnené dňa 29.6.2012_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2011__
__Zverejnené dňa 13.6.2012_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012__
__Zverejnené dňa 13.6.2012_Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011__
__Zverejnené dňa 13.6.2012_Zverejnenie počtu obyvateľov obce
__Zverejnené dňa 22.8.2014


_Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
_pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
__Zverejnené dňa 9.9.2014


_Územný plán obce Pravenec - zmeny a doplnky č. 1
_- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
__Zverejnené dňa 11.9.2014


_Oznámenie o zmene strategického dokumentu podľa § 5 ods. 3 zákona
_č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
_doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zisťovacie
_konanie
__Zverejnené dňa 11.9.2014


_Menovanie za zapisovateľa miestnej volebnej komisie
__Zverejnené dňa 18.9.2014


_Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu v dôsledku prechodu na
_nový odorant zemného plynu
__Zverejnené dňa 24.9.2014


_Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Poluvsí 15. novembra 2014
__Zverejnené dňa 6.10.2014


_Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
_v Poluvsí 15. novembra 2014
__Zverejnené dňa 6.10.2014


_Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
_Územný plán obce Pravenec - zmeny a doplnky č. 1
__Zverejnené dňa 8.10.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie obce Poluvsie č. 4/2009, ktorým sa ustanovuje
_miesto na vylepovanie volebných plagátov v obci Poluvsie počas volebnej
_kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta Slovenskej republiky,
_do Národnej rady Slovenskej republiky, Trenčianskeho samosprávneho
_kraja, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
__Zverejnené dňa 27.10.2014


_Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
_spojeného s miestnym zisťovaním - verejná vyhláška
__Zverejnené dňa 5.11.2014


_Rozpočet na rok 2015 - 2017 - návrh
__Rozpočet príjmov
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Rozpočet na rok 2015 - 2017 - návrh
__Rozpočet výdavkov
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 - návrh
__o dani za psa
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 - návrh
__o dani z nehnuteľností
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 - návrh
__o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 - návrh
__o dani za ubytovanie
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 - návrh
__o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
__Zverejnené dňa 25.11.2014


_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2014 - návrh
__Zverejnené dňa 12.6.2015
_Záverečný účet obce Poluvsie za rok 2014 - príloha
__Zverejnené dňa 12.6.2015


_Verejná vyhláška - stavebné povolenie
_Katarína Teličáková a Radoslav Teličák, V. Clementisa 29/1, 971 01 Prievidza
__Zverejnené dňa 18.6.2015


.

Zámer priameho predaja majetku obce Poluvsie

Obec Poluvsie v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 36/2015 odpredáva nasledovný majetok obce priamym predajom.
.
A) Predmet predaja :
Obec Poluvsie v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 36/2015 zo dňa 29.6.2015 ponúka na predaj pozemok parcela C-KN č. 731/14 vytvorenú Geometrickým plánom č. 25/2015 vyhotoveným firmou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, trvalé trávne porasty o výmere 605 m2. Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 19/2015 bola parcela č. 731/14 vytvorená za účelom výstavby. Najnižšia východisková cena pozemku sa určuje vo výške 7,- eur/m2.

.
B) Lehota a miesto odovzdania cenových ponúk :
Ponuky doručte v lehote do 21.8.2015 do 12.00 hod. na adresu Obec Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16  Pravenec v zalepenej obálke s označením : "PRIAMY PREDAJ POZEMKOV - NEOTVÁRAŤ".

.
C) Cenová ponuka musí obsahovať :
a) identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, trvalý pobyt, IČO, názov firmy),
b) presnú identifikáciu predmetu kúpy,
c) účel využitia nehnuteľnosti,
d) cenovú ponuku za nehnuteľnosť, ktorá nemôže byť nižšia ako stanovená najnižšia východisková cena,
e) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a ods. 6, alebo právnickou osobou podľa § 9a ods. 7 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, je potrebné predložiť aj súhlas manžela/manželky.
f) vyhlásenie záujemcu o použití osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, je potrebné predložiť aj súhlas manžela/manželky.
g) vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspešnosti jeho predloženej cenovej ponuky a po schválení predaja nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom bude znášať náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. náklady na vypracovanie znaleckého posudku, náklady za zverejnenie zámeru priameho predaja majetku, náklady za vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) a zároveň prehlási, že uzatvorí s obcou Poluvsie do 30.9.2015 kúpnu zmluvu.

.
D) Ďalšie podmienky predaja, upozornenia :
a) Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
b) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
c) Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
d) Obec Poluvsie si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
e) Nehnuteľnosť bude odpredaná záujemcovi, ktorý predloží v porovnaní s ostatnými záujemcami najvyššiu cenovú ponuku.
f) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
g) Obec Poluvsie nie je platiteľom DPH.
h) Bližšie informácie o ponúkanej nehnuteľnosti Vám radi poskytneme na Obecnom úrade v Poluvsí, Poluvsie č. 251, 972 16  Pravenec. Kontaktná osoba : Martin Šujan, starosta obce, tel. : 046/544 21 02, 0917 940 882, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .
.
Uvedené oznámenie je uverejnené na úradnej tabuli obce Poluvsie, na internetovej stránke obce www.poluvsie.sk a v regionálnom týždenníku MY Hornonitrianske noviny.
.
Zverejnené dňa 6.8.2015
.
Zámer priameho predaja majetku obce Poluvsie
Uznesenie OZ č. 19/2015
Uznesenie OZ č. 36/2015
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
Vyhlásenie záujemcu o priamy predaj


 

_Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 - návrh
 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!