Obecný úrad

Ochrana prírody a krajiny

 

Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny :
.
Dňa 25.11.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 2 ks drevín, t. j. 1 ks jedľa a 1 ks tuja, rastúcich mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 4.12.2014.

Informácia zverejnená dňa 27.11.2014.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
.
.
Dňa 25.11.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, t. j. 1 ks smrek, rastúcej mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 4.12.2014.

Informácia zverejnená dňa 27.11.2014.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
.
.
Dňa 25.11.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, t. j. 1 ks breza, rastúcej mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 4.12.2014.

Informácia zverejnená dňa 27.11.2014.

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie
.
.
Dňa 4.2.2014 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 24 ks dreviny, t. j. 1 ks agát, 14 ks jelša, 2 ks čerešňa, 2 ks dub a 5 ks vŕba rastúcich mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 9.3.2015.

Informácia zverejnená dňa 2.3.2015.

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie
.
.
Dňa 12.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, t. j. 2 ks jedľa a 1 ks tuja, rastúcich mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 13.1.2016.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
.
.
Dňa 19.1.2016 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, t. j. 1 ks vŕba, rastúcej mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 27.1.2016.

Informácia zverejnená dňa 19.1.2016.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza doručil dňa 8.6.2016 rozhodnutie, ktorým zrušil odvolaním napadnuté rozhodnutie vydané obcou Poluvsie dňa 2.7.2015 pod. č. 181/2014-14, ktorým bol Ľube Gromovej, Poluvsie 153, 972 16 Pravenec vydaný súhlas na výrub 17 ks drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 850, 851, 852 v katastrálnom území obce Poluvsie a vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie. Jedná sa o výrub 53 ks drevín na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 850, 851, 852 v katastrálnom území obce Poluvsie, a to 1 ks agát s obvodom kmeňa 167 cm, 1 ks agát s obvodom kmeňa 105 cm, 2 ks jelša s obvodom kmeňa 90 cm, 1 ks jelša s obvodom kmeňa 100 cm, 9 ks jelša s obvodom kmeňa 120 cm, 25 ks jelša s obvodom kmeňa 130 cm, 2 ks jelša s obvodom kmeňa 140 cm, 2 ks jelša s obvodom kmeňa 150 cm, 3 ks jelša s obvodom kmeňa 160 cm, 2 ks jelša s obvodom kmeňa 170 cm, 2 ks vŕba s obvodom kmeňa 250 cm, 1 ks dub s obvodom kmeňa 118 cm, 1 ks dub s obvodom kmeňa 130 cm, 1 ks dub s obvodom kmeňa 230 cm, z dôvodu ohrozenia stavby rodinného domu na susedných pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 848/3, 848/4, 847/2 v katastrálnom území obce Poluvsie a z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.6.2016.

Informácia zverejnená v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dňa 13.6.2016.
.

Dňa 3.3.2017 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, t. j. 1 ks jedľa, rastúcej mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 16.3.2017.

Informácia zverejnená dňa 6.3.2017.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
.

Dňa 17.10.2017 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, t. j. 1 ks jedľa biela (Abies alba), rastúcej mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 26.10.2017.

Informácia zverejnená dňa 18.10.2017.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
.
.
Dňa 12.12.2017 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 7 ks dreviny, t. j. 7 ks smrek obyčajný (Picea abies), rastúcej mimo lesa, v k.ú. Poluvsie.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 21.12.2017.

Informácia zverejnená dňa 13.12.2017.

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania 

 

 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!