Obecný úrad

Obecné zastupiteľstvo

 

Ing. Ján Krajčovič
.
Dušan Leitman
.
Peter Šujan
.
Silvia Leitmanová
.
Ľubomír Šujan
.
Mariana Hranaiová
.
Jana Solárová
.
.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
.
Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, podľa osobitného zákona.
.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, od 501 do 1000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, od 1001 do 3000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, od 3001 do 5000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, od 5001 do 10000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, od 10001 do 20000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, od 20001 do 50000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, od 50001 do 100000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, nad 100000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním.
.
Schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.
.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

 

2012

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19. novembra 2012
.
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva                              
Zverejnené dňa 9.11.2012
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 12.11.2012
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.12.2012
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.12.2012

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12. decembra 2012
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                
Zverejnené dňa 7.12.2012
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.4.2012
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.4.2012

 

2013

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13. marca 2013
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 7.3.2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.4.2013
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.4.2013

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18. apríla 2013
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 15.4.2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 22.4.2013
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 22.4.2013

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. júna 2013
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 24.6.2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 10.7.2013
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 10.7.2013

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. novembra 2013
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 20.11.2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.12.2013
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.12.2013

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2013
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 10.12.2013
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 13.1.2014
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 13.1.2014

 

2014

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20. februára 2014
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 17.2.2014
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.7.2014
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.7.2014

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. mája 2014
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 26.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.7.2014
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.7.2014

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 2014
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 23.6.2014
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.7.2014
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.7.2014

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. augusta 2014
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 11.8.2014
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 8.12.2014
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 8.12.2014

.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11. decembra 2014
.
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva                               
Zverejnené dňa 8.12.2014
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 27.1.2015
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 27.1.2015

.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. decembra 2014
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                             
Zverejnené dňa 10.12.2014
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 26.03.2015
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 26.03.2015

 

2015

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31. marca 2015
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 26.3.2015
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 26.05.2015
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 26.05.2015

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. júna 2015
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                     
Zverejnené dňa 25.6.2015
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.7.2015
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 9.7.2015

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. septembra 2015
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                       
Zverejnené dňa 25.9.2015
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.10.2015
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.10.2015

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 5. októbra 2015
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 1.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.10.2015

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.10.2015

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2015
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 10.12.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 17.5.2016
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 17.5.2016

 

2016

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. marca 2016
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 24.3.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 17.5.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 17.5.2016

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. júna 2016
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 10.6.2016
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 1.8.2016
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 1.8.2016

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8. septembra 2016
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 5.9.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 3.10.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 3.10.2016

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2016
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 9.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 22.2.2017
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 22.2.2017

 

2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23. februára 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 17.2.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.2.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 23.2.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. marca 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 24.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 4.4.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 4.4.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11. apríla 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 7.4.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 24.4.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 24.4.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8. júna 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 5.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 16.6.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 16.6.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. júna 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 22.6.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.7.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.7.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. augusta 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 24.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 4.9.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 4.9.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. septembra 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 11.9.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 21.9.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 21.9.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. októbra 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 20.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.11.2017

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 6.11.2017

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13. decembra 2017
.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                 
Zverejnené dňa 8.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 21.12.2017
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené dňa 21.12.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 8. septembra 2016
 

Stránkové dni

 

Pondelok: 8:00 - 16:00

Utorok:
nestránkový deň

Streda:
12:00 - 17:00

Štvrtok:
nestránkový deň

Piatok:
8:00 - 12:00

 

 

Kontakt

 

Obecný úrad Poluvsie

Poluvsie č. 251
972 16  Pravenec


tel:
046 / 5442102

poluvsie@poluvsie.sk

 
!!!!!!!!!!!!!!!! STRÁNKA VO VÝSTAVBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!